Družstvo podielnikov Lomné

História

Družstvo podielnikov Lomné bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16. 12. 1994 podľa notárskej zápisnice N 263/94, Nz 206/94 podľa § 221 a násl. ust. zák. 513/91 Zb. Ďalšia zmena stanov družstva bola schválená členskou schôdzou konanou dňa 6. 3. 1998. Ďalšia zmena stanov družstva bola schválená náhradnou členskou schôdzou dňa 7. 5. 2002.

Družstvo sa dlhodobo venuje v rastlinnej výrobe pestovaniu obilovín, okrajovo do osevných postupov zaraďuje ďalšie plodiny podľa dopytu na trhu, resp. podľa potrieb bilancie organických látok v pôde. Technologické postupy, agrotechniku a výživu jednotlivých komodít má zvládnuté na nadštandardnej úrovni. V živočíšnej výrobe sa venuje chovu hovädzieho dobytka a to chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. Venovalo sa aj chovu ošípaných, ktorý v súčasnosti nerealizuje. V personálnej oblasti uplatňuje politiku výchovy vlastných kádrov, ktoré dlhodobo stabilizuje, o čom svedčí aj nízka fluktuácia zamestnancov a riadiaceho manažmentu.

Zameranie činnosti

Vo svojej činnosti je družstvo zamerané na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja. Terajšia štruktúra výroby je vyprofilovaná a reaguje na konkrétne podnety a možnosti na trhu.

Celková obhospodarovaná výmera družstva je po verifikácii 644,21 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 176,14 ha ornej pôdy a 468,07 ha trvalých trávnych porastov.

Skladba pestovaných plodín je podriadená jednak celkovým potrebám živočíšnej výroby a jednak sleduje záujem trhu o jednotlivé komodity. Pestovanie tržných plodín je orientované predovšetkým na pestovanie obilovín. Potreba výroby jadra pre ŽV je riešená cestou pestovania obilovín a krmovín na ornej pôde. Produkcia z TTP je využívaná na priame spásanie a výrobu sena. Krmovinovú základňu dopĺňa ešte výroba senáže z jednoročných a viacročných krmovín na ornej pôde.